Duurzaam wonen voor de lagere inkomens; ook dat is te realiseren! Met uw inzet!!

Inleiding

Duurzaam wonen is voor mij als huurder binnen de zaanstreek niet weggelegd. Zonnepanelen op het dak, warmtepomp, actief hergebruik van water, eten uit een gezamenlijke buurttuin... Het lijken verre dromen, alleen weggelegd voor mensen met een hoger inkomen. En toch wil ik het en ik ben ervan overtuigd dat er meer huurders binnen de zaanstreek zijn die anders willen wonen.

Het kan wel!

Er zijn meerdere initiatieven, samenwerkingsverbanden, tussen huurders, woningcorporaties en gemeenten, die samen de stap zetten in duurzaam wonen voor lagere inkomens. En het blijft niet bij initiatieven, het wordt ook gerealiseerd! Een inspirerend voorbeeld is IEWAN, de strowijk in Nijmegen.  Komende bewoners hebben zelf geholpen bij de bouw van de woningen! Ook is het initiatief van de Woontij, buurtskap de tuunen , een prachtig voorbeeld.

En wat wilt u?

Ook dromen over duurzaam wonen en besloten dat niet bij dromen te laten? Gemeente, woningcorporaties: de omslag naar duurzaam wonen kunnen we alleen samen maken!

Zullen we, toekomstige bewoner, gemeente,  woningcorporatie, bij het denken over onze linten, bedrijfterreinen, deze uitdaging meenemen! Er zijn alleen maar winnaars!

Ik ga graag het gesprek aan!

Jeltje


Gespreksonderwerpen