Werkgroep A8 - Coenbrug zet zich in voor een beter leef klimaat langs A8

21- februari 2017

Geachte Zaankanters,

Ik spreek namens vele honderden woonadressen in Zaanstad, vooral gelegen langs de huidige A8, maar ik sympathiseer ook met de bezorgde bewoners in o.a. Krommenie.

Dit betoog is tweeledig. In het eerste deel uit ik mijn bezorgdheid rondom de doortrekking en zal ik u de gevolgen schetsen voor Zaankanters. Ik onderbouw dit cijfermatig, waar nodig. Het tweede deel wordt uitgereikt, en biedt een afdoende en toekomstbestendig alternatief, waar we een eeuw mee vooruit kunnen.

De gezondheidssituatie van de Zaankanters is ronduit slecht, zo rapporteert het RIVM ons jaarlijks. Zo zijn we landelijk koploper als het gaat om hoge bloeddruk. En in de top als het gaat om coronaire hartziekten. Hoe komt dat vraag je je af?

Qua leefstijl doen we het beter dan menig andere GGD regio of Gemeente. We roken en drinken bv veel minder dan landelijk gemiddeld. En qua overgewicht zitten we zo’n beetje op het landelijk gemiddelde.

Zouden ipv leefstijlfactoren, de omgevingsfactoren een rol kunnen spelen in deze zeer dichte infrastructurele gemeente? Helaas wordt er in Zaanstad nauwelijks serieus onderzoek naar gedaan. Dus we weten het niet.

Uit wereldwijde onderzoeken weten we echter wel, dat mobiliteit ernstige gevolgen voor de volksgezondheid met zich mee brengt. Het is nl van grote invloed op de lokale luchtkwaliteit, iets wat in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit niet tot uitdrukking komt. De onzekerheden in het model zijn groot, zo zeggen experts. GGD Amsterdam heeft bv recentelijk door eigen metingen vastgesteld dat er stadsbreed een gemiddelde NO2 concentratie heerst van 39,4 ug/m3. De EU norm is 40. Gek genoeg toont het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit deze werkelijkheid niet. Het zegt veel. Maar ook verkeersgeluid is van grote invloed op de volksgezondheid. Je bloeddruk stijgt er namelijk chronisch van, een stressreactie, met alle gevolgen van dien voor hart en bloedvaten en de daaraan gerelateerde ziektebeelden.

Dit brengt maatschappelijke kosten met zich mee. Mensen worden ziek, hebben medicijnen, verzorging en hulpmiddelen nodig. Ze hebben daardoor een verminderde arbeidsparticipatie en leven korter en minder aangenaam. Dit alles is een gigantische maatschappelijke kostenpost. Het RIVM becijfert, dat de maatschappelijk kosten van alleen al luchtkwaliteit, even groot is als de kosten van overgewicht? Terug naar de casus.

De doortrekking A8-A9. Ja, er is een mobiliteitsopgaaf. Ja, er is een woningbouwopgaaf. Ja, mobiliteit is economisch gerelateerd. Maar…

De doortrekking is niets anders dan een verlenging van de huidige A8. Dit is een Rijksweg. De verbinding wordt een Provinciale weg, want het Rijk betaalt niet mee. Waarom eigenlijk niet? Omdat ze het geen oplossing vinden? In alle Provinciale rapporten en studies omtrent deze, en dat zijn er veel, wordt nergens benoemd welke oplossingen of mitigatie men aandraagt voor de A8, omgeving Coenbrug. Een Rijksweg dwars door stedelijk gebied, als sinds de jaren 70. En ondanks de recentelijke aanleg van spitstroken, een Tweede Coentunnel, een Westrandweg, staat het nu al weer dagelijks ramvast op de A8. Lange files, veel extra fijnstof en gassen. En ook al decennia heel veel geluidsoverlast. Een brug die dagelijks ook nog eens 20X opengaat. En wat wil de Provincie? Nog meer verkeer aanbieden, en geen structurele oplossingen aandragen. Is dit duurzaam? Is dit gezond?

De verkeerskundige doorrekening en onderbouwing van Bureau TAUW bevat onjuiste gegevens, zie bv de zg thermometerpunten op blz 43 van hun rapport . Bureau Tauw prognosticeert een toename ter hoogte van de aansluiting Rijksweg A8 van 300%; nl van 20.000 nu, naar 60.000 motorvoertuigen in 2030. Dat zijn voornamelijk forensen, van- en naar Amsterdam. Verschil is dus 40.000 verkeersbewegingen die alleen maar kunnen uitwijken naar de huidige A8.

Als je weet dat er vandaag de dag zo een 65.000 verkeerbewegingen per dag rond de Coenbrug zijn, dan is de rekensom dat er na de aansluiting ruim 100.000 verkeersbewegingen zijn.  DAT KAN VERKEERSKUNDIG NIET. Het is nl een 2x2 baans weg, met een brug en op- en afritten. Bureau TAUW wilde inhoudelijke niet reageren, de Provincie ook niet… Ik hoop dat u de Gedeputeerde vraagt om dit uit te zoeken

Het Rijk heeft ook geen oplossing voor de huidige A8 Coenbrug omgeving (al jaren niet), dus daarom participeren ze niet mee, en schuiven de verantwoordelijk af op de Provincie, die hem vervolgens terugschuift naar het Rijk, en de bewoners zijn de dupe. De files gaan terugslaan, op de N246, op de N203, op de doortrekkingen en het onderliggende wegennet. Een groot stinkend infarct wordt het. Wat zullen de externe kosten lekker oplopen, maar ach die zijn weer voor andere bestuurders. Zolang er geen oplossingen worden geboden ben ik tegen elke variant, en al helemaal tegen de nulplus. Wordt dit een Tweede A8 debacle?  Het lost nl niks op, het verergert alleen maar. Wist u dat er op dit moment een duur onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van verkeer op de A8? Waarom zou dat zijn?

Tot slot heb ik een hoogwaardig alternatief bedacht dat 100j toekomstbestendig is en verkeersinfarcten op de A8, A7 en A9 deels wegneemt. De globale uitwerking krijgt u op papier.

Ik noem hem de Noordzeekanaal variant. We leggen een 2x4 baans weg aan in het Noordzeekanaal aan de noordoever, en takken aan op de Ring A10. De voordelen:

  • Het kanaal heeft genoeg ruimte capaciteit, is gem 260m breed, de nieuwe Zeesluis bv slechts 70m
  • Kortere reistijden v/n Amsterdam
  • Geen gedoe met Erfgoed en Natura 2000 pijnpunten
  • Er is nauwelijks bewoning, slechts industrie
  • Misschien betaalt het Rijk nu wel mee, omdat dit wel een mogelijke oplossing is

Ik hoop dat u deze oplossing wil overwegen.

Ik dank u voor uw aandacht,

David Sluis      https://www.facebook.com/WerkgroepA8Coenbrug/BIJLAGE 1 Prognoses zoals gedaan door bureau TAUW

Rapportage planstudie Verbinding

A8-A9

Titel Rapportage planstudie Verbinding A8-A9

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Projectleider Esther van Rosmalen

Auteur(s) Gosewien van Eck en Evelyn van der Ent

Projectnummer 1230196

Aantal pagina's 94 (exclusief bijlagen)

Datum 25 maart 2016

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking.

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Deze kaart (blz 43) laat zien waar de verkeersknelpunten zijn in 20130 tov nu.

Duidelijk wordt meteen dat er richting de huidige A8 flinke toenames zijn (zie bv punt 12). Met of zonder verbinding, het verkeer wil uiteindelijk op de A8 geraken.


BIJLAGE 2: Noordzeekanaalvariant

Graag wil ik jullie deelgenoot maken van een idee dat ik heb tav de doortrekking van de A8 en A9. Bij jullie rust een belangrijke taak om daar over jullie licht te schijnen en straks na alle onderzoeken een afgewogen beslissing te nemen.

Grondgedachte is: Het Noordzeekanaal is wellicht het grootste infrastructurele transport-werk in de gehele provincie NH, maar wordt nauwelijks benut. Het wordt nu benut door schepen. Het kanaal is ca 275m breed. (De nieuwe zeesluis in IJmuiden is 'slechts' 70m breed). Wat als we in het Noordzeekanaal, aan de noordoever een nieuwe snelweg bouwen? Hieronder heel quick and dirty, de pros an cons. Vindt u dit ook een idee dat nader onderzoek vraagt?

Figuur 1 De Nieuwe weg in het Noordzeekanaal aan de noordoever

Hierbij stuur ik u een (mogelijk) duurzaam, toekomst bestendig alternatief, rondom de infrastructurele discussie; doortrekking A8-A9. Als betrokken burger, maak ik me grote zorgen over de drie huidige varianten die nu voor liggen. Er zijn nog heel veel open eindjes, en onderliggende aannames vind ik nu niet valide. Maar ik wil niet alleen vanaf de zijlijn kijken, maar ook een alternatief bieden, die in ieder geval de SP het onderzoeken waard vindt. Andere partijen in Zaanstad zoals de PvdA, GL en de fractie van Rosa zijn op de hoogte gesteld van dit idee.  

Het idee is even simpel als doeltreffend? Je nekt ms voor decennia, het als maar groter wordende verkeersaanbod, ten noorden van het Noordzeekanaal, en de comorbide gevolgen (lees: maatschappelijke schade aan gezondheid, natuur en gebouwen).

PROS

De reistijdwinst naar/van Amsterdam is groot (groter als bij de alternatieven is mijn gevoel)

Er is potentieel ruimte voor een 2x5 baans weg?

Misschien wil het Rijk nu wel meebetalen? (ms vinden ze dit wel afdoende oplossing?)

Er zijn niet of nauwelijks milieukundige/ ecologische problemen bij de aanleg van een dergelijke weg. Het Noordzeekanaal is nl 100% artificieel en kent nu al een hoge milieubelasting door scheepvaart en industrie.

Mogelijk kun je de huidige zeedijk opwaarderen, als een soort afsluitdijk. Dan nog minder ruimteverlies van het kanaal.

Er is niet of nauwelijks bewoning langs het Noordzeekanaal. Veelal lichte en zware industrie.

De Wijker- en Velsertunnel worden ontlast (en daarbij Zaanstad igv de huidige doortrekking)

Andere infarcten worden (deels) ontlast (A9, A7, A8)

De weg is relatief eenvoudig uitbreidbaar in de toekomst (duurzaam)

Met een paar bruggen, bereik je de A10, (diep). 

Gezien de geologische situatie (Oerij), zijn de funderingskosten ms relatief laag in deze streek, en opspuiten is relatief goedkoop.

De natuur (geen hele bijzondere waarden) wordt nauwelijks aangetast.

De gezondheidswinst tov de andere varianten is gigantisch (ivm natuur en de lage bewoningsgraad)

Bepaalde delen van Zaanstad en Amsterdam worden beter bereikbaar, wat economische impact heeft (recreatie enzo)

Waterstaatkundig, kan de dijk worden opgehoogd, wat ook gelijk geluidsremmend werkt.

Geen aantasting van Stelling van Amsterdam

Geen grotere (extra) milieu (stikstof) last in Natura 2000 gebieden (Reef/Guisveld ed). De instandhoudingsdoelstellingen..

Je kan de IJpolder gebruiken voor de aansluiting

Een busverbinding zou mogelijk zijn.

CONS

De bruggen, en de hoogte ervan bij een aantal zijhavens kan duur zijn (je wil ze je n.l. hoog genoeg maken, voor directe doorvaart)

Het geheel kost ws een veelvoud van de huidige doortrekking (aanlegkosten)

De Hempont is een aandachtspunt

De aantakking op de Ring A10 vraagt ms verplaatsing van bedrijven en woonboten?

De (mogelijke) komst van een Ferry Terminal vraagt creativiteit icm iets dergelijks.

Met groet, David Sluis             https://www.facebook.com/WerkgroepA8Coenbrug/


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Werkgroep A 8 - Coenbrug

Gesprek met Barbara Visser en Remco Dijkstra in de Tweede Kamer over duurzaamheid, milieu, A8 - Coenbrug en de doortrekking A8 - A9. Samen met David Sluis en Jan Broersma

foto van Werkgroep A 8 - Coenbrug.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://www.facebook.com/WerkgroepA8Coenbrug/

Begaat Zaanstad hier de zelfde fout als bij het Coentunnel viaduct!

                

Viaduct over Krommenie bij Nul-plusvariant A8-A9

                                                               

De voorkeursontwerpen van de drie overgebleven alternatieven voor de A8-A9-verbinding zijn openbaar gemaakt. 

Het Nul-plusalternatief is het verhogen en verbreden van de huidige route door Krommenie. Bij eerdere plannen ging het nog om een tunnel. Bij het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief wordt Assendelft doorsneden.

Bij het Nul-plusalternatief is gekozen voor een verhoogde ligging omdat het verkeer beter kan doorstromen. Een tunnel zou ook duurder uitvallen.

Hieronder (en boven) een impressie van het viaduct.

Het station komt onder het viaduct.

Bij het Heemskerkalternatief komt een tunnel vanwege de belangen van de Stelling van Amsterdam. Deze tunnel is ook gunstig voor het recreatief (fiets)verkeer in het gebied. Als het traject via de golfbaan gaat lopen komt er een ‘aansluiting’ op de A9 in plaats van een ‘knoop’ vanwege de kosten. Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen liever een ‘knoop’.

Assendelft en Saendelft worden in beide alternatieven aansloten ter hoogte van sportpark De Omzoom. De nieuwe weg gaat met een tunnel onder het dorp door.

Onder de Dorpsstraat komt een tunnel van 140 meter lang. Die zou vanaf de Dorpsstraat vrijwel onzichtbaar zijn volgens de artist impression (je ziet hem helemaal links).

Huisnummers 476 en 478 blijven bewaard, de twee huizen ten zuiden van die adressen en het huis daartegenover worden wel gesloopt.

Gespreksonderwerpen

Zo vlak voor de verkiezingen van 15 maart, zijn wij erg benieuwd naar de standpunten van de partijen en hun Raadsleden?Als wij dit weten dan kunnen wij ons stem  uitbrengen op d...

Heeft u een goed gespreksonderwerp?